2020 Advisory Board Meeting

  • COVID-19 Educational Model (Gao Niu)

  • Life Insurance Conservation Strategy (Peiyi Zhang)

  • Retirement Spending Model (Zhiguo Wang)

  • Co-op Model for Pet Insurance (Benjamin Chan)